Sk!lls
for
life

Welkom bij sk!lls

Sk!lls is een initiatief van Christel Bos en Leontien Dirkse van Kinderpsychologen Heerhugowaard www.kinderpsychologenheerhugowaard.nl. Kinderpsychologen Heerhugowaard is een praktijk voor psychologische hulpverlening voor kinderen, jongeren tot 26 jaar en hun ouders/verzorgers.

Sk!lls biedt een unieke integrale aanpak waarmee schooluitval bij jongeren (van elf tot achttien jaar) binnen het reguliere onderwijs met ASS, AD(H)D en OCS, wordt voorkomen. Sk!lls biedt deze jongeren een kans om samen met andere jongeren op te groeien en uiteindelijk met een diploma de school te verlaten.

Door intensieve samenwerking met het gezin, de jeugdhulpverlening en het onderwijs wordt de autonomie bij de jongere gestimuleerd. Er worden specifieke sk!lls ontwikkeld waarmee de jongere beter zelfstandig kan functioneren binnen het ‘gewone’ leven. Ouders en school worden intensief betrokken bij Sk!lls. Ook zij worden geholpen om Sk!lls te ontwikkelen die hen helpen om de jongere te begeleiden bij hun traject naar autonomie.

Sk!lls doet dit door de jongere gedurende twaalf maanden dagelijks te begeleiden bij het ‘leren leren’ en hulp te bieden bij het functioneren binnen de vier milieus van de jongere; thuis, school, vrije tijd en social media. De frequentie van het programma neemt af als de Sk!lls van de jongere en zijn of haar omgeving toenemen.

Maatwerk, samenwerken, laagdrempelig zijn en snel schakelen, vinden wij belangrijk. Therapie voor bijkomende psychische problemen is mogelijk; EMDR, cognitieve gedragstherapie, faalangsttraining, oudertherapie, gezinstherapie en consultatie bij de kinder- en jeugdpsychiater.

Sk!lls
voor
ouders

Meer Lezen >

Sk!lls
voor
verwijzers

Meer Lezen >

Werkwijze

  • Aanmelding
  • Kennismaken en intakefase
  • Voortgang behandeling
  • Afsluiting
  • Dossier en geheimhouding

Ouders en jongeren kunnen  met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist en/of jeugd en gezinscoach zich aanmelden bij Sk!lls.

Hiervoor dient het aanmeldformulier op onze website ingevuld te worden. Wij nemen dan telefonisch contact op met het gezin. Tijdens ons telefoongesprek nemen wij met u door wat precies uw vraag of zorg is. Op basis daarvan maken wij samen met u een inschatting wat nodig is. Dit kan deelname zijn aan Sk!lls, maar ook ons hulpaanbod binnen Kinder- en jongerenpsychologen Heerhugowaard. Als de jongere niet past binnen het aanbod van Sk!lls of Kinder- en jongerenpsychologen Heerhugowaard, dan denken we met u mee voor een goed alternatief.

Wanneer besloten is tot deelname aan Sk!lls, wordt u samen met uw zoon of dochter uitgenodigd voor een eerste gesprek. Het intakegesprek wordt gevoerd met de regiebehandelaar. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de problematiek en de achtergrond ervan. Ook wordt het Sk!lls traject, waar wij een jaar voor uittrekken, nader toegelicht.

Tijdens het Sk!lls traject wordt er veel overlegd tussen jongere, ouders, school en behandelaren. Ouders en jongeren ondertekenen hiervoor een toestemmingsformulier.

Na de intakefase vindt diagnostiek plaats waarna de behandeling zal starten. Ook zal er gedurende het traject een voor- en nameting plaatsvinden over de effecten van de behandeldoelen.

Iedere jongere krijgt gedurende een kalenderjaar hulp aangeboden op drie gebieden; thuis, op school en in het derde milieu (sport, club of bijbaantje). Daarnaast bieden wij:

  • Diagnostiek; aanvullend onderzoek naar intelligentie, persoonlijkheid, aandacht, probleemoplossende vaardigheden en belevingen.
  • Behandeling op locatie; behandeling op bijkomende problemen zoals angsten, trauma, dwang, faalangst, eetproblematiek en gezinsproblemen.
  • Behandeling thuis en op school;
  • Consultatie

De behandeling wordt na een jaar afgesloten met een persoonlijke handleiding. Tevens heeft de jongere de mogelijkheid om enkele keren terug te komen wanneer terugval dreigt. De verwijzer zal middels een brief worden geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. U mag te allen tijde uw dossier inzien en een kopie vragen.

U heeft het recht het dossier of delen hiervan te vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot 15 jaar nadat de behandeling is afgerond. Binnen de praktijk geldt geheimhouding van uw gegevens. De behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij werken samen met huisartsen en collega’s binnen de regio: VICINO en Sociaal Wijkteams. Met uw toestemming wordt een kopie van de verslaglegging verstuurd naar de verwijzer.

Wil je weten wat Sk!lls voor jou kan betekenen?

Voor aanmelden, vragen of gewoon even overleg: Neem contact op of bel direct:

Christel Bos: 06-43213582
Leontien Dirkse: 06-53547904

Skills-nhn